สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร5,398.4817,402.00-222.3 %0.01,005.40283.1671.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 147,184.7233,863.0028.2 %5.01,059.81552.1247.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ54,401.73ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ425.86ประเมินไม่ได้0.5
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์117,778.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5313.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 52,583 51,265 0.00 % 2,065 835 0.00 %