สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน265,260.25414,148.50-56.1 %0.08,822.14790.5091.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร5,491.5617,402.00-216.9 %0.01,005.40283.1671.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 147,998.2533,863.0029.4 %5.01,059.81552.1247.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220,183.8311,850.0041.3 %5.0863.99425.8650.7 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์119,809.1725,262.0078.9 %5.0313.77286.898.6 %4.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,284.3513,572.0052.0 %5.0335.34142.1357.6 %5.0
รวม 487,027 516,098 -5.97 % 12,400 2,481 80.00 %