กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์669,365.061,033,000.00-54.3 %0.07,918.771,760.4277.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย34,838.0617,682.7149.2 %5.012,614.67173.0098.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,895.0113,728.1347.0 %5.01,036.83404.1461.0 %5.0
รวม 730,098 1,064,411 -45.79 % 21,570 2,338 89.16 %