กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 171,076.27103,752.0039.4 %5.05,586.041,603.5771.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์175,370.59104,939.7940.2 %5.03,938.22389.5490.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์247,737.1147,439.0080.9 %5.01,657.661,049.0036.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์174,404.59111,458.0036.1 %5.06,366.582,555.9959.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์148,663.5063,580.0157.2 %5.02,835.841,445.0549.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์87,092.8251,612.0040.7 %5.03,554.66493.4086.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์153,424.45102,587.9933.1 %5.01,624.84690.3957.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์88,528.2358,126.0034.3 %5.02,356.231,277.5445.8 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์234,468.48154,680.0034.0 %5.06,145.70894.2585.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์108,656.1058,756.0045.9 %5.01,599.92929.5041.9 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา607,872.56455,184.0025.1 %5.05,462.261,264.2476.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง279,536.78150,056.6646.3 %5.07,041.39925.4086.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์296,102.28139,230.0053.0 %5.05,353.741,452.9572.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์184,996.06106,568.0042.4 %5.02,338.241,741.6125.5 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา361,996.94339,847.006.1 %3.04,890.821,497.0169.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์124,110.78105,169.0015.3 %5.04,871.93648.7586.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล177,437.7886,256.0051.4 %5.02,275.00575.3974.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ32,592.1215,402.0052.7 %5.01,997.82215.3489.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,652.490.00100.0 %5.01,148.29155.8586.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,089.2713,733.0024.1 %5.02,933.31300.1589.8 %5.0
รวม 3,672,157 2,268,377 38.23 % 73,978 20,105 72.82 %