กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 168,176.67103,752.0038.3 %5.05,586.041,603.5771.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์164,633.63104,939.7936.3 %5.03,938.22389.5490.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์232,907.7847,439.0079.6 %5.01,657.661,049.0036.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์166,897.11111,458.0033.2 %5.06,366.582,555.9959.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์144,659.0963,580.0156.0 %5.02,835.841,445.0549.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์82,931.3951,612.0037.8 %5.03,554.66493.4086.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์153,424.45102,587.9933.1 %5.01,624.84690.3957.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์85,790.2458,126.0032.2 %5.02,356.231,277.5445.8 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์227,115.81154,680.0031.9 %5.06,145.70894.2585.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์106,814.4858,756.0045.0 %5.01,599.92929.5041.9 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา597,569.63455,184.0023.8 %5.05,462.261,264.2476.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง251,483.80150,056.6640.3 %5.07,041.39925.4086.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์287,672.31139,230.0051.6 %5.05,353.741,452.9572.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์183,780.52106,568.0042.0 %5.02,316.581,741.6124.8 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา355,861.38339,847.004.5 %2.04,890.821,497.0169.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์117,691.26105,169.0010.6 %5.04,871.93648.7586.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล174,430.3686,256.0050.5 %5.02,275.00575.3974.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30,596.6915,402.0049.7 %5.01,997.82215.3489.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,520.030.00100.0 %5.01,148.29155.8586.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,782.6713,733.0022.8 %5.02,933.31300.1589.8 %5.0
รวม 3,550,219 2,268,377 36.11 % 73,957 20,105 72.82 %