สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 255,476.75333,071.00-30.4 %0.058,951.2017,891.7869.6 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60510.9682.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 80,263.27129,717.00-61.6 %0.029,857.116,148.6979.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 60,324.6588,063.00-46.0 %0.07,551.8918,980.06-151.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,390.5732,017.001.2 %0.57,680.435,690.9325.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)42,583.7726,098.0038.7 %5.07,978.606,557.5817.8 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 105,703.0989,000.0015.8 %5.011,618.882,723.3776.6 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 944,920.8883,080.4091.2 %5.021,412.666,407.7570.1 %5.0
กองวินัย(วน.) 14,809.238,797.0040.6 %5.02,212.20475.4278.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,584.1231,613.00-53.6 %0.02,867.67485.7883.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 161,323.2943,759.0028.6 %5.012,380.789,632.5422.2 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,431,941.302,067,645.0039.8 %5.02,613.152,156.4317.5 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 409,826.19548,340.00-33.8 %0.01,910.6410,173.87-432.5 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49373.7274.2 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,042.27-6.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,143.3576.3 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,669.2465.3 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,877.833,489.0072.9 %5.01,252.581,452.15-15.9 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,540.1629,000.0026.7 %5.09,012.674,365.6951.6 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 61,601.02170,000.00-176.0 %0.08,057.333,946.4451.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,466.6215,000.0022.9 %5.03,823.561,800.8252.9 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,448.5450.4 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,224.1315,617.00-2.6 %0.03,392.642,572.5824.2 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,262.18-4.0 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,861.2929,844.00-20.0 %0.04,769.96842.4482.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 98,752.4084,000.0014.9 %5.013,858.954,450.3567.9 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00864.8264.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 43,856.9926,765.0039.0 %5.04,533.641,444.0668.1 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,365.56419.9769.2 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89649.0870.3 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,606.0111,244.0050.3 %5.03,053.812,341.4323.3 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร58,803.66140,915.77-139.6 %0.019,474.483,096.8184.1 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร44,460.0084,000.00-88.9 %0.08,182.131,119.6186.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.37,671.1731,404.0016.6 %5.012,050.261,616.2786.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,592.1328,853.20-22.3 %0.04,139.581,352.8667.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 225,291.6618,000.0028.8 %5.03,753.064,409.26-17.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,011.584,759.4070.3 %5.01,654.512,533.52-53.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,704.3415,560.0021.0 %5.01,444.033,302.44-128.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,039.1310,297.4142.9 %5.01,948.831,821.126.6 %3.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,837.129,768.5450.8 %5.02,565.06914.6964.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร105,144.03126,000.00-19.8 %0.038,336.5968,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว25,485.7124,000.005.8 %2.55,937.9512,090.98-103.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,951.9934,068.00-17.7 %0.05,818.427,928.80-36.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,556.5817,434.006.0 %3.02,231.233,315.31-48.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,130.2613,510.0029.4 %5.02,627.936,162.40-134.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 625,838.1332,100.00-24.2 %0.03,476.884,997.62-43.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,631.2716,893.0021.9 %5.04,524.655,516.67-21.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,969.3242,500.00-85.0 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ114,818.0095,424.8716.9 %5.048,095.87190,784.27-296.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,421.9146,431.01-27.5 %0.07,346.694,452.8039.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ84,465.292,889.1496.6 %5.010,411.109,592.267.9 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1101,201.1186,076.7014.9 %5.029,168.2714,174.4651.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,975.4214,265.0047.1 %5.07,410.395,570.2524.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 364,591.4055,138.0014.6 %5.019,078.769,583.1549.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.111,589.2518.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,335.9331,172.18-18.4 %0.06,884.983,344.0651.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,009.7220,827.0013.3 %5.04,676.265,123.59-9.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,968.5911,787.2050.8 %5.05,405.076,099.55-12.8 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,024.7240,727.003.1 %1.521,550.661,890.2191.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 69,364.1731,835.4154.1 %5.012,679.417,660.3939.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,841.55ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,704.9516,074.0053.7 %5.01,958.55550.3471.9 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.54,319.8290,273.86-66.2 %0.02,437.7224,604.05-909.3 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.54,009.7863,899.00-18.3 %0.09,882.567,585.5523.2 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,458.167,184.0046.6 %5.01,845.45781.9657.6 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,982.011,743.2212.0 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29763.4154.9 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,842.062,939.9039.3 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง43,094.1252,031.00-20.7 %0.0298,643.841,744.7499.4 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03820.8646.9 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,090.333,333.52-7.9 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77843.6055.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,240.8146.4 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.21,704.0419,333.0010.9 %5.03,586.554,654.92-29.8 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,637.47438.3883.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,986.226,917.7073.4 %5.06,213.507,621.90-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 166,810.1862,628.006.3 %3.02,369.734,353.50-83.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 245,421.9949,471.00-8.9 %0.03,813.902,743.6028.1 %5.0
บก.ตชด.ภาค 334,492.4138,125.80-10.5 %0.096,964.308,410.7091.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 433,835.4616,310.2151.8 %5.05,061.064,121.0518.6 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.56,970.6030,395.0046.6 %5.05,995.1517,098.62-185.2 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,425.7114,254.0058.6 %5.06,541.704,353.0733.5 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,210.4421,414.9553.7 %5.010,532.0815,987.23-51.8 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี43,960.0930,278.3831.1 %5.03,758.06494.1686.9 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,209.5211,537.00-13.0 %0.0306.7159.1680.7 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,396.3379,866.00-102.7 %0.02,403.381,118.4053.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1148,706.7037,464.0074.8 %5.059,972.24731.8098.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,713.5933,030.00-67.5 %0.064,539.00769.5098.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,965.4032,515.85-62.9 %0.031,543.933,103.6090.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 366,805.2222,056.0067.0 %5.031,328.18950.0097.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4172,111.1618,284.0089.4 %5.073,509.60601.2199.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,144.3311,329.1453.1 %5.06,626.531,368.0079.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 78,166.5215,488.0080.2 %5.030,462.53479.7598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 77,895.9010,875.40-37.7 %0.03,319.74822.5575.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 887,357.809,419.3189.2 %5.054,807.72908.0298.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 915,292.9313,422.0012.2 %5.015,231.89638.9795.8 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน77,685.5385,760.00-10.4 %0.014,237.02962.6293.2 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,204.79650.0092.9 %5.0846.64197.5276.7 %5.0
รวม 8,330,288 5,853,083 29.74 % 1,413,249 649,169 54.07 %