สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 125,832.84113,106.0010.1 %5.06,158.221,317.4078.6 %5.0
รวม 125,833 113,106 10.11 % 6,158 1,317 78.61 %