สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน319,892.84275,000.0014.0 %5.07,108.731,318.8581.4 %5.0
รวม 319,893 275,000 14.03 % 7,109 1,319 81.45 %