กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว273,257.1384,605.0069.0 %5.05,864.321,312.1377.6 %5.0
รวม 273,257 84,605 69.04 % 5,864 1,312 77.63 %