กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว268,625.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,864.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %