สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 143,636.09127,146.0011.5 %5.06,867.987,050.32-2.7 %0.0
รวม 143,636 127,146 11.48 % 6,868 7,050 -2.65 %