กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 141,043.56123,596.0012.4 %5.06,505.28946.7585.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,018.503,829.1836.4 %5.02,317.781,151.3050.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,417.285,954.337.2 %3.51,809.30522.5071.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,264.255,154.3917.7 %5.02,434.461,324.3045.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,726.775,099.8710.9 %5.01,933.70355.7781.6 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,979.226,128.9212.2 %5.01,945.001,820.206.4 %3.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,889.653,448.5041.4 %5.02,245.55237.5089.4 %5.0
รวม 178,339 153,211 14.09 % 19,191 6,358 66.87 %