กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,539.2812,102.963.5 %1.52,034.961,663.4718.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,716.3315,764.00-47.1 %0.01,698.68753.2555.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,399.177,678.0032.6 %5.01,208.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,716.027,793.6138.7 %5.01,360.35488.3064.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 47,371 43,339 0.00 % 5,094 2,905 0.00 %