กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง440,488.56389,144.0011.7 %5.011,182.784,515.7659.6 %5.0
รวม 440,489 389,144 11.66 % 11,183 4,516 59.62 %