กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 346,531.06158,668.0054.2 %5.07,630.882,462.5067.7 %5.0
รวม 346,531 158,668 54.21 % 7,631 2,463 67.73 %