สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา91,551.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,229.60381.5492.7 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,230 382 92.70 %