สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 158,252.8532,180.0044.8 %5.01,058.65577.1045.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ13,021.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ418.58ประเมินไม่ได้0.5
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์116,158.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5321.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 58,253 32,180 0.00 % 1,059 577 0.00 %