กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)257,878.56285,350.00-10.7 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)730,506.06410,766.5643.8 %5.023,917.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )341,741.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)137,734.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,126.9611,298.10-84.4 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)117,919.4264,584.0045.2 %5.05,642.325,501.852.5 %1.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)ไม่ครบ27,584.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ385.50ประเมินไม่ได้0.5
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)123,222.1997,070.0021.2 %5.06,242.642,186.4565.0 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,638,335.30194,665.0088.1 %5.05,073.277,096.75-39.9 %0.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)138,145.0989,257.0035.4 %5.06,774.187,541.75-11.3 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)ไม่ครบ335,736.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,790.10ประเมินไม่ได้0.5
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)160,954.3190,417.0043.8 %5.06,652.246,134.657.8 %3.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,170,021.501,063,022.609.1 %4.530,155.3924,716.2518.0 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)173,824.25114,038.0034.4 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)619,754.251,299,185.30-109.6 %0.010,535.6818,393.85-74.6 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ4,158.50ประเมินไม่ได้0.5
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ7,123.95ประเมินไม่ได้0.5
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)737,073.19514,899.0030.1 %5.014,251.098,352.5541.4 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ4,237.50ประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)522,802.78693,951.06-32.7 %0.022,584.8428,374.35-25.6 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)812,045.88456,570.4143.8 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)119,461.6934,692.0071.0 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)95,430.2246,493.0051.3 %5.05,142.062,814.0545.3 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)380,969.25288,546.0024.3 %5.07,251.014,605.0036.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,356,757.60188,730.0086.1 %5.025,975.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.340,546.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ8,757.60ประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,168,321.00786,603.1332.7 %5.03,644.444,285.20-17.6 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.105,525.8334,693.5867.1 %5.02,439.742,037.0016.5 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.93,676.2431,707.0166.2 %5.07,704.831,336.5082.7 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,451.7930,504.0022.7 %5.01,335.391,295.503.0 %1.5
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,663,310.001,059,975.4036.3 %5.061,554.7817,439.8071.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.158,227.7515,498.0090.2 %5.03,570.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.30,732.1817,911.2141.7 %5.06,123.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.138,516.8823,328.0083.2 %5.03,799.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1307,858.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.58,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2467,977.50259,462.0644.6 %5.08,687.477,063.3018.7 %5.0
บชร.3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ22,323.35ประเมินไม่ได้0.5
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)73,070.9631,506.5056.9 %5.01,617.591,305.0019.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.64,887.9812,168.5681.2 %5.01,243.46475.0061.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.40,993.394,940.4487.9 %5.01,146.52567.0050.5 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)182,089.3967,324.0063.0 %5.06,607.796,003.359.1 %4.5
พล.ร.11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)656,941.44231,254.2064.8 %5.014,414.0210,352.3028.2 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สท.42,378.7724,658.6941.8 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)883,667.88435,336.0050.7 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)431,217.8899,271.9977.0 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31716,676.50481,129.0032.9 %5.013,324.168,199.4538.5 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,153.30ประเมินไม่ได้0.5
มณฑลทหารบกที่ 36663,646.94607,840.068.4 %4.012,411.8815,716.45-26.6 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )467,700.25150,363.0267.9 %5.09,582.0810,231.95-6.8 %0.0
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)267,950.5978,741.8970.6 %5.06,869.163,896.8043.3 %5.0
มทบ.22915,333.81349,981.0661.8 %5.019,703.0310,665.0045.9 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)ไม่ครบ175,057.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)360,279.69120,020.0066.7 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )317,702.81101,017.0068.2 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)ไม่ครบ122,322.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ14,192.60ประเมินไม่ได้0.5
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)267,922.28109,584.0059.1 %5.05,583.003,834.5031.3 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)368,113.00186,532.5649.3 %5.07,768.952,782.2064.2 %5.0
มทบ.310598,194.6364,034.9289.3 %5.011,920.907,680.0035.6 %5.0
มทบ.32339,858.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,979.938,247.85-18.2 %0.0
มทบ.34372,144.25174,550.0053.1 %5.08,416.286,666.2520.8 %5.0
มทบ.35ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ4,538.15ประเมินไม่ได้0.5
มทบ.37308,581.25119,178.0061.4 %5.06,290.343,163.2049.7 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)123,929.9354,308.7956.2 %5.02,364.001,035.5056.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)269,714.9792,261.0065.8 %5.05,819.484,539.1522.0 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)148,624.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.58,468.157,982.755.7 %2.5
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.125,478.0563,763.9949.2 %5.0553.20382.4030.9 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.44,645.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,664.971,544.9042.0 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รร.พธ.พธ.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,635.00ประเมินไม่ได้0.5
รร.ส.สส.72,561.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,493,154.603,198,339.00-114.2 %0.08,147.5523,188.90-184.6 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,516.60ประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก77,241.29138,069.00-78.8 %0.02,097.75502.4576.0 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)ไม่ครบ244,597.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,496.60ประเมินไม่ได้0.5
ศสท.กส.ทบ.149,961.9472,995.0051.3 %5.08,190.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 909,578.13395,826.8156.5 %5.037,764.5411,626.3569.2 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ13,862.15ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)74,880.0941,703.0044.3 %5.07,482.571,732.4576.8 %5.0
รวม 24,244,274 15,698,618 0.00 % 500,556 375,956 0.00 %