กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 144,305.8985,516.5040.7 %5.05,920.601,609.5472.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,203.6129,976.9914.8 %5.02,633.52464.7582.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น123,300.0164,264.0047.9 %5.03,748.65759.7779.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี123,632.1828,356.0077.1 %5.01,403.30854.0539.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา97,995.6452,276.0046.7 %5.02,954.641,063.8964.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี55,355.8127,881.6049.6 %5.02,177.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี773,739.75874,000.00-13.0 %0.04,786.032,769.2042.1 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่101,762.0164,120.0037.0 %5.04,219.18396.2590.6 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี146,936.06155,360.00-5.7 %0.02,197.121,363.5437.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี140,809.14217,028.00-54.1 %0.01,818.111,492.1817.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี152,992.58371,062.00-142.5 %0.02,255.962,032.209.9 %4.5
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง143,900.73167,888.00-16.7 %0.02,782.591,058.5662.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี169,349.1162,298.9863.2 %5.02,675.841,160.4356.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี175,670.41207,889.00-18.3 %0.02,740.721,293.3252.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี160,016.31252,567.00-57.8 %0.03,804.30834.0078.1 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,222,292.601,787,264.00-46.2 %0.09,544.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,772.2323,617.0043.5 %5.01,715.64241.1585.9 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน873,945.88818,000.006.4 %3.05,605.881,839.2067.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์185,607.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,835.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,794.5623,077.0010.5 %5.01,377.08378.3872.5 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา293,280.91519,946.00-77.3 %0.02,001.39643.9267.8 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา79,127.6862,000.0021.6 %5.0428.65235.7545.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ351,269.53371,033.00-5.6 %0.03,480.41694.7280.0 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง114,344.451,010,000.00-783.3 %0.0515.13850.25-65.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,167,757.301,015,000.0068.0 %5.04,743.81920.2880.6 %5.0
รวม 8,714,554 8,290,421 4.87 % 63,809 22,955 64.02 %