กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,623.8027,082.00-98.8 %0.03,184.63478.3885.0 %5.0
รวม 13,624 27,082 0.00 % 3,185 478 0.00 %