กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์657,710.561,061,000.00-61.3 %0.07,907.541,906.1575.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย32,972.9417,807.0346.0 %5.012,614.67197.1598.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,461.299,201.1463.9 %5.01,036.83442.7857.3 %5.0
รวม 716,145 1,088,008 -51.93 % 21,559 2,546 88.19 %