กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 169,766.42110,744.0034.8 %5.05,586.041,802.4567.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์160,262.83101,364.4036.8 %5.03,855.59529.2086.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์222,038.9548,290.0078.3 %5.01,611.641,310.8318.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์163,892.34109,527.0033.2 %5.06,335.712,369.5162.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์142,390.5262,210.0056.3 %5.02,748.491,438.8547.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์78,876.9250,066.0036.5 %5.03,437.471,281.8762.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์164,557.4499,594.0039.5 %5.01,634.49740.4254.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์84,917.6760,250.0029.0 %5.02,357.881,145.9851.4 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์226,306.78149,072.0034.1 %5.06,248.331,088.4582.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์106,850.9360,734.0043.2 %5.01,559.69747.8052.1 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา586,600.25439,158.0025.1 %5.05,403.451,591.2470.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง264,859.56123,891.8553.2 %5.06,919.68976.2885.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์282,573.66135,610.0052.0 %5.05,483.801,652.6169.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์184,087.70105,965.9942.4 %5.01,976.941,727.5012.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา352,486.56339,847.003.6 %1.54,891.681,712.1765.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์119,215.37100,967.0015.3 %5.04,873.11421.7791.3 %5.0
สถาบันราชานุกูล172,836.2290,640.0047.6 %5.02,482.75533.3778.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30,550.4816,145.0047.2 %5.01,998.72210.7289.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,641.620.00100.0 %5.01,148.2951.8595.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,544.3813,590.0022.5 %5.02,947.23261.0391.1 %5.0
รวม 3,530,615 2,217,666 37.19 % 73,501 21,594 70.62 %