สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 247,682.55349,495.00-41.1 %0.058,951.2017,726.6369.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ442.82ประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ไม่ครบ127,809.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,633.30ประเมินไม่ได้0.0
กองวินัย(วน.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองสารนิเทศ(สท.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) ไม่ครบ516,198.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ360.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,483.683,816.0069.4 %5.01,270.571,012.7220.3 %5.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) ไม่ครบ32,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,271.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ไม่ครบ162,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,161.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) ไม่ครบ15,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,195.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,397.3552.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,645.3315,574.00-6.3 %0.03,174.152,516.2420.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0885.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,530.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,769.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 96,225.4382,000.0014.8 %5.013,858.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,904.5311,548.0044.8 %5.03,053.812,732.5910.5 %5.0
กองตำรวจสื่อสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทะเบียนพล สกพ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,479.48ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,441.79ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,326.2715,552.0019.5 %5.01,444.033,382.96-134.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ921.56ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจจราจรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวไม่ครบ24,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,244.03ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,068.2335,478.00-26.4 %0.05,818.427,936.30-36.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ111,314.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.548,095.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,310.7417,473.0050.5 %5.07,346.694,649.0936.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ36,906.77278.4299.2 %5.010,411.1010,499.82-0.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1ไม่ครบ79,505.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,622.69ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,829.8415,195.0041.2 %5.07,410.395,549.0525.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 12,000.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,972.421,594.2119.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,358.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,676.265,411.62-15.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,130.9839,303.002.1 %1.021,304.862,143.3889.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 68,179.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.512,679.418,171.6335.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)ไม่ครบ8,423.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ861.25ประเมินไม่ได้0.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,900.071,801.825.2 %2.5
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,802.892,825.2841.2 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ789.56ประเมินไม่ได้0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,094.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77845.5554.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,486.1940.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,561.1619,894.00-13.3 %0.03,586.554,875.06-35.9 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,637.47542.1579.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,193.426,917.7072.5 %5.06,213.507,621.90-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ตชด.ภาค 243,867.6052,976.03-20.8 %0.03,815.752,407.4536.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 331,337.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5109,728.6310,121.1090.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 434,538.9919,078.0844.8 %5.05,061.065,327.40-5.3 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,451.1433,010.0040.5 %5.06,104.4017,393.10-184.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,411.8114,406.0058.1 %5.06,896.743,361.8951.3 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,106.3811,519.00-14.0 %0.0306.4357.0081.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางไม่ครบ78,629.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,086.06ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4167,467.1918,177.0089.1 %5.076,305.28761.9899.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,606.7410,158.6455.1 %5.06,854.481,140.0083.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 63,517.7814,536.0077.1 %5.026,214.34459.8098.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 883,243.238,129.3290.2 %5.055,068.47801.1798.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 915,438.9512,912.0016.4 %5.015,231.89787.2894.8 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน75,282.6999,320.00-31.9 %0.014,237.02735.8794.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,923.96677.0092.4 %5.0846.64320.9462.1 %5.0
รวม 1,235,125 907,423 0.00 % 494,297 139,397 0.00 %