สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน315,221.91265,000.0015.9 %5.07,108.731,360.4680.9 %5.0
รวม 315,222 265,000 15.93 % 7,109 1,360 80.86 %