กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว207,550.1982,013.0060.5 %5.05,842.431,760.3169.9 %5.0
รวม 207,550 82,013 60.49 % 5,842 1,760 69.87 %