กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 530,720.69475,845.0010.3 %5.012,333.399,150.0025.8 %5.0
รวม 530,721 475,845 10.34 % 12,333 9,150 25.81 %