กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 341,878.81154,576.0054.8 %5.07,630.882,689.5064.8 %5.0
รวม 341,879 154,576 54.79 % 7,631 2,690 64.76 %