สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา149,560.45307,000.00-105.3 %0.06,267.661,687.3373.1 %5.0
รวม 149,560 307,000 -105.27 % 6,268 1,687 73.08 %