กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก607,461.441,154,645.00-90.1 %0.019,699.8225,901.35-31.5 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)250,352.69273,157.00-9.1 %0.08,912.8244,556.90-399.9 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)722,703.06451,741.3837.5 %5.022,654.5219,580.1013.6 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )341,741.84221,849.0035.1 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)147,614.97142,863.523.2 %1.56,120.706,019.201.7 %0.5
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)117,905.6961,263.0048.0 %5.05,642.326,856.55-21.5 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)23,545.1716,233.0031.1 %5.0645.06334.6048.1 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)123,559.0483,338.0032.6 %5.06,242.641,624.5574.0 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)516,947.09322,673.0037.6 %5.011,755.3827,659.05-135.3 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,695,627.50208,179.0087.7 %5.09,713.245,495.8543.4 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)134,076.95121,949.009.0 %4.56,752.298,143.45-20.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)372,585.41297,086.0020.3 %5.014,780.015,447.6563.1 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)157,479.2286,994.0044.8 %5.06,671.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,160,074.801,031,713.2011.1 %5.029,686.3929,051.952.1 %1.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)170,583.38125,899.0026.2 %5.06,214.503,796.9038.9 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)274,079.72245,038.0010.6 %5.05,370.294,185.0022.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)760,953.69768,373.31-1.0 %0.013,598.2318,464.90-35.8 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,747,977.002,689,235.0053.2 %5.0110,628.2035,976.8567.5 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)309,370.03161,699.0247.7 %5.013,161.966,490.4050.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)736,552.44352,861.0052.1 %5.014,240.988,893.8537.5 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39873,475.00608,663.8830.3 %5.016,915.104,508.1073.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)536,874.69616,348.19-14.8 %0.022,684.4223,653.50-4.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)829,323.44426,927.5948.5 %5.016,351.5414,851.359.2 %4.5
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)115,739.8833,297.0071.2 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)98,255.3611,000.0088.8 %5.05,204.59724.2586.1 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)95,430.7339,214.0058.9 %5.05,142.062,172.9557.7 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)837,949.19566,484.6332.4 %5.016,922.7315,180.1010.3 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)380,969.25273,886.0028.1 %5.07,251.016,316.5012.9 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,388,421.90577,590.6958.4 %5.026,031.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.346,521.47291,801.2215.8 %5.07,270.766,846.005.8 %2.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,438,882.101,373,800.504.5 %2.08,101.5910,541.25-30.1 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,183,703.80785,093.0033.7 %5.03,588.642,410.0032.8 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.103,989.5532,972.8468.3 %5.02,450.102,255.857.9 %3.5
กสษ.2 กส.ทบ.92,690.1727,187.1370.7 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,420.1229,651.0024.8 %5.01,314.371,619.80-23.2 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)633,083.50368,675.0341.8 %5.012,217.053,710.0069.6 %5.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,737,786.501,023,127.6041.1 %5.061,554.7818,011.9570.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)780,594.88485,232.0037.8 %5.015,575.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)850,767.06718,574.4415.5 %5.016,992.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท269,807.41108,062.5059.9 %5.08,943.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1358,350.66171,996.9552.0 %5.06,976.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.167,138.1367,757.0059.5 %5.03,682.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.30,751.0322,484.0026.9 %5.06,130.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.157,357.2048,374.0069.3 %5.04,100.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1298,570.44153,140.7348.7 %5.08,740.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2435,663.59202,265.0053.6 %5.08,127.117,063.3013.1 %5.0
บชร.3868,387.06551,992.1936.4 %5.015,830.0419,773.85-24.9 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)76,330.0129,895.0060.8 %5.01,650.561,305.0020.9 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.65,623.2612,979.0280.2 %5.01,239.94475.0061.7 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.41,589.665,802.2486.0 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,067,563.801,322,451.0036.0 %5.037,798.545,800.0084.7 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)184,737.95132,002.0028.5 %5.06,620.506,003.359.3 %4.5
พล.ร.11329,949.7260,328.0081.7 %5.07,319.105,696.0522.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)667,166.19214,521.2067.8 %5.014,238.9110,352.3027.3 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,605,787.901,052,015.6034.5 %5.029,147.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.125,678.2255,640.0055.7 %5.02,862.361,090.0061.9 %5.0
พัน.สท.41,932.6820,890.1250.2 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)902,469.31377,311.0058.2 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)431,217.88100,426.0176.7 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31726,735.13480,813.0033.8 %5.013,324.163,157.2076.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)787,956.25446,704.7543.3 %5.015,655.978,265.5047.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36679,878.94612,607.449.9 %4.512,446.9014,199.95-14.1 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )472,974.66143,819.0069.6 %5.09,515.546,630.2030.3 %5.0
มทบ.11 และ นขต.492,353.41308,011.0037.4 %5.09,905.993,405.0065.6 %5.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)480,080.06142,693.6670.3 %5.09,365.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15398,140.75161,115.0059.5 %5.07,490.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)246,873.8178,647.4168.1 %5.06,133.693,545.2542.2 %5.0
มทบ.22916,264.63366,903.5360.0 %5.019,317.7910,665.0044.8 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)634,300.50141,144.0077.7 %5.012,529.035,332.9057.4 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)372,113.69212,760.0042.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )321,143.63144,107.0055.1 %5.06,707.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)448,685.0390,989.0079.7 %5.09,554.0512,311.00-28.9 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)275,458.69111,098.0059.7 %5.05,579.504,176.5025.1 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)380,962.03150,417.3460.5 %5.07,754.952,531.9067.4 %5.0
มทบ.310614,694.1386,294.0086.0 %5.011,864.861,049.8091.2 %5.0
มทบ.32349,817.31216,477.0038.1 %5.06,979.93117.4598.3 %5.0
มทบ.34358,294.56156,735.5056.3 %5.08,178.122,058.4074.8 %5.0
มทบ.35444,927.16238,390.0246.4 %5.09,286.337,882.7015.1 %5.0
มทบ.37314,338.16108,450.5265.5 %5.06,290.341,316.2579.1 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.267,056.97161,120.0039.7 %5.05,298.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)128,000.6249,999.8860.9 %5.02,364.00989.2558.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)264,144.6383,736.4068.3 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)359,681.4795,994.3273.3 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.625,588.69328,688.0047.5 %5.012,957.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)150,786.5635,183.0076.7 %5.08,464.427,761.708.3 %4.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)311,586.19104,683.0066.4 %5.06,244.315,401.7513.5 %5.0
รพ.ของ ทภ.1390,505.06319,220.2818.3 %5.01,372.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.123,768.7057,993.0053.1 %5.0550.72393.0028.6 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.50,874.3032,070.1537.0 %5.02,918.591,337.8554.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.50,839.74165,659.70-225.8 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,315.5935,169.0028.7 %5.01,925.561,377.5028.5 %5.0
รร.ส.สส.72,561.7957,571.0020.7 %5.03,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,436,476.402,876,150.00-100.2 %0.08,421.2311,841.75-40.6 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)439,487.63325,698.5625.9 %5.03,631.773,513.003.3 %1.5
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)115,274.5871,603.9437.9 %5.04,459.033,993.8010.4 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก79,996.8994,000.00-17.5 %0.02,145.62469.6578.1 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)221,673.59257,745.00-16.3 %0.06,192.033,176.1048.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.176,284.7566,714.7762.2 %5.08,761.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 899,639.94ไม่ครบประเมินไม่ได้5.037,196.5011,795.9068.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)650,526.56347,977.6946.5 %5.027,633.0915,756.6543.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)78,046.6232,757.0058.0 %5.07,514.152,129.9071.7 %5.0
รวม 52,466,468 32,130,474 38.76 % 951,864 627,548 0.00 %