กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์665,796.38998,000.00-49.9 %0.08,027.323,458.2056.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย33,645.2214,997.2755.4 %5.012,618.42150.6098.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,265.1810,568.5954.6 %5.01,029.35349.3266.1 %5.0
รวม 722,707 1,023,566 -41.63 % 21,675 3,958 81.74 %