กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 243,549.23211,281.1113.2 %5.07,221.292,339.4867.6 %5.0
รวม 243,549 211,281 13.25 % 7,221 2,339 67.60 %