กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 165,213.1985,913.0048.0 %5.05,592.302,491.0255.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์160,784.8380,123.2050.2 %5.04,034.31745.4381.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์70,571.4049,046.0030.5 %5.01,840.071,235.8132.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์157,259.84102,079.0035.1 %5.06,210.531,758.8171.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์145,279.2258,490.0159.7 %5.02,930.19733.4475.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์78,686.0062,951.0020.0 %5.03,659.45898.7775.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์152,651.6694,697.0038.0 %5.01,645.90835.4249.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์71,143.0748,014.0032.5 %5.02,241.131,325.8540.8 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์220,421.22118,855.0046.1 %5.05,571.271,309.6076.5 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์103,487.6458,150.0043.8 %5.01,123.88558.3750.3 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา581,150.38403,208.0030.6 %5.05,970.651,473.4975.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง273,303.25114,288.6458.2 %5.07,602.61894.0588.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์281,907.84130,018.0053.9 %5.05,498.601,550.3071.8 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์173,471.3179,345.2054.3 %5.02,245.821,064.4552.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา348,014.41288,094.0017.2 %5.04,773.311,536.3967.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์133,305.34113,040.0015.2 %5.04,814.09473.3590.2 %5.0
สถาบันราชานุกูล174,661.0671,996.0058.8 %5.02,393.23548.2577.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30,750.8210,925.9964.5 %5.01,991.01207.4689.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,072.23128.6288.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,060.7613,855.0018.8 %5.02,936.51272.3790.7 %5.0
รวม 3,339,123 1,983,089 40.61 % 74,147 20,041 72.97 %