สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 247,684.48332,292.00-34.2 %0.058,951.2020,148.3165.8 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60600.5879.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 120,599.02149,599.00-24.0 %0.029,392.8216,636.5043.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 78,624.26132,787.00-68.9 %0.029,857.117,205.0175.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,286.8082,199.00-46.0 %0.06,459.4414,910.03-130.8 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,227.9730,367.005.8 %2.57,680.494,349.8143.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)40,164.6323,545.0041.4 %5.07,961.933,810.5252.1 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 207,916.28158,379.0023.8 %5.051,252.794,615.8291.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 915,886.0679,072.7091.4 %5.021,713.087,236.5066.7 %5.0
กองวินัย(วน.) 20,839.458,056.0061.3 %5.02,706.48396.5485.3 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,765.8239,406.00-89.8 %0.02,867.67358.4987.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 157,259.5856,560.001.2 %0.511,288.338,757.0722.4 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,299,183.001,938,812.0041.2 %5.02,588.942,674.95-3.3 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 397,754.94474,350.00-19.3 %0.01,910.6411,889.65-522.3 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,706.56373.0078.1 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20975.420.8 %0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36647.5486.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,451.9558.5 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,923.873,433.0061.5 %5.01,535.492,196.39-43.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,711.2830,000.0018.3 %5.09,012.674,471.0550.4 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 59,394.35138,000.00-132.3 %0.07,893.474,170.4247.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 23,414.5717,000.0027.4 %5.04,069.362,154.1147.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,015.6065.2 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,649.4014,828.00-1.2 %0.03,338.022,102.9037.0 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,076.2011.3 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,891.2226,499.00-6.5 %0.04,769.96574.0288.0 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 105,859.7599,000.006.5 %3.017,955.623,621.0679.8 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00739.1769.9 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,315.1524,530.0037.6 %5.04,533.64871.4880.8 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,201.69288.6576.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29538.2168.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,705.929,474.0054.2 %5.03,053.812,751.589.9 %4.5
กองตำรวจสื่อสาร55,852.24121,056.00-116.7 %0.013,651.372,469.5081.9 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร68,472.5874,000.00-8.1 %0.08,646.421,180.2286.4 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.38,997.0528,433.0027.1 %5.022,096.931,352.3193.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,717.0328,617.60-20.7 %0.04,139.581,354.9867.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 224,521.6414,000.0042.9 %5.03,753.062,596.8030.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,160.404,579.8071.7 %5.01,572.57623.8760.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,304.0711,392.0037.8 %5.01,444.033,079.95-113.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,368.506,394.3865.2 %5.01,948.831,654.9315.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,937.968,724.0645.3 %5.02,565.062,263.0911.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร88,612.49127,000.00-43.3 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว24,708.1821,000.0015.0 %5.05,937.9513,831.43-132.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,582.4127,941.00-1.3 %0.05,818.427,750.25-33.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,990.8315,697.0012.7 %5.02,231.235,150.51-130.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,386.5111,997.0038.1 %5.02,627.935,830.25-121.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,050.001.5 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,922.81-138.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 624,969.0122,976.008.0 %4.03,476.884,400.49-26.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,784.2117,675.0018.9 %5.04,524.655,021.02-11.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,538.0214,839.0031.1 %5.02,842.675,279.00-85.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,079.8553,030.00-129.8 %0.03,026.3113,099.40-332.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ111,152.4494,756.2114.8 %5.048,095.87179,845.98-273.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,796.5535,973.00-0.5 %0.07,346.695,047.4531.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ87,309.092,385.7697.3 %5.010,411.109,712.226.7 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 198,923.3272,560.9026.6 %5.029,168.2713,331.2054.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 224,862.6515,617.0037.2 %5.07,410.395,425.8026.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 359,381.5346,391.0021.9 %5.019,078.7611,263.0641.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.111,635.2515.9 %5.0
กองบังคับการปราบปราม25,864.12100,470.00-288.5 %0.05,128.5013,816.05-169.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,287.3432,893.69-25.1 %0.017,204.482,396.5286.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม18,370.7021,389.00-16.4 %0.03,720.385,038.34-35.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,504.3221,600.0011.9 %5.015,596.895,869.8962.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,501.2936,102.0010.9 %5.021,550.661,482.2993.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 66,924.9920,000.0070.1 %5.012,679.417,354.1142.0 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,866.3516,454.3836.4 %5.05,128.502,267.6055.8 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,371.9114,236.0057.3 %5.01,819.93472.5274.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.55,595.8758,965.28-6.1 %0.02,505.2122,420.20-794.9 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,715.00-5.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,406.2846,046.0010.4 %5.09,882.577,428.0624.8 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,061.878,273.0036.7 %5.01,845.45828.6855.1 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,200.50697.9268.3 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67945.5042.3 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.242,693.9526.1 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง27,122.0251,932.00-91.5 %0.076,397.722,170.5397.2 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03585.6362.1 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,285.373,060.836.8 %3.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21385.6477.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.603,069.1426.6 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,824.7017,741.000.5 %0.53,586.554,120.00-14.9 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03460.6483.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.29,622.6420,000.0032.5 %5.04,768.261,205.6574.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,193.426,917.7072.5 %5.06,213.507,789.67-25.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 160,398.9046,968.0022.2 %5.02,367.883,857.00-62.9 %0.0
บก.ตชด.ภาค 244,527.2525,640.9442.4 %5.03,822.223,087.5019.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 330,759.0417,110.6044.4 %5.094,198.1716,882.1582.1 %5.0
บก.ตชด.ภาค 429,833.9515,275.6048.8 %5.05,061.065,384.65-6.4 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,589.4425,994.0053.2 %5.06,213.6415,217.22-144.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.33,648.9814,703.0056.3 %5.06,678.253,401.0949.1 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,014.2219,286.4458.1 %5.010,532.088,528.3419.0 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี41,816.6926,680.6636.2 %5.03,746.88334.3291.1 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า5,033.7015,059.00-199.2 %0.0295.9663.0078.7 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,189.6468,710.00-79.9 %0.03,053.05764.5775.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1221,006.5029,816.0086.5 %5.091,833.99761.2599.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,491.9527,630.00-41.8 %0.073,897.31983.8698.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,483.0121,860.45-41.2 %0.028,787.992,701.4990.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 360,719.5817,729.0070.8 %5.030,405.121,080.0096.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4132,813.2715,919.0088.0 %5.060,485.26677.2798.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 523,514.9311,913.7749.3 %5.06,997.851,073.5084.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 61,400.5514,152.0077.0 %5.024,140.52304.0098.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,265.228,798.70-40.4 %0.02,964.69616.5779.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 882,513.837,362.0091.1 %5.055,089.99701.5398.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 915,191.6011,526.0024.1 %5.015,231.89749.9195.1 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน60,925.0049,230.2219.2 %5.08,392.441,055.7387.4 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,601.84741.0091.4 %5.0846.64218.2074.2 %5.0
รวม 8,353,386 5,710,351 31.64 % 1,328,001 691,188 47.95 %