กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยวไม่ครบ59,711.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,767.22ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %