กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว95,071.5550,581.0046.8 %5.05,345.291,326.8475.2 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี96,643.0614,724.7284.8 %5.03,216.48713.0477.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 2,662.605,728.25-115.1 %0.02,810.31652.1176.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน26,575.2618,227.1931.4 %5.02,394.47867.1663.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี11,801.5414,197.00-20.3 %0.0874.08540.0938.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ28,675.104,147.5885.5 %5.02,789.071,146.2658.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา5,735.508,861.40-54.5 %0.02,513.32574.1577.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง56,627.9915,716.4572.2 %5.02,931.83890.7169.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา5,788.4213,770.05-137.9 %0.02,386.95563.4476.4 %5.0
รวม 329,581 145,954 55.72 % 25,262 7,274 71.21 %