กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ143,803.4154,162.0062.3 %5.05,301.521,297.6175.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,455.184,056.34-17.4 %0.0456.38167.8363.2 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,762.143,642.003.2 %1.5529.5779.3285.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,034.1010,109.73-150.6 %0.02,480.34566.2077.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ7,834.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ624.10ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,900.357,065.75-2.4 %0.01,323.80371.6071.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,432.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ568.65ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี3,046.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,745.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,046.285,462.00-79.3 %0.0869.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่2,267.965,749.71-153.5 %0.03,441.90361.5289.5 %5.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)7,760.517,409.004.5 %2.0897.06509.2043.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,255.4615,160.810.6 %0.52,113.92422.0080.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,817.6913,460.00-37.1 %0.01,748.64629.6564.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,204.5128,159.65-113.3 %0.02,052.620.00100.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี22,267.3225,467.00-14.4 %0.01,193.381,128.605.4 %2.5
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,409.6325,377.00-24.3 %0.01,198.95751.3037.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี20,693.4122,208.00-7.3 %0.01,054.830.00100.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,305.1723,174.0011.9 %5.01,222.43985.1519.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง19,461.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,168.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 289,710 233,147 0.00 % 19,703 6,473 0.00 %