กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ111,524.4329,708.5073.4 %5.04,935.70698.8185.8 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี25,671.0917,520.0031.8 %5.02,161.6765.5097.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์10,957.087,559.0831.0 %5.02,352.00469.3480.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง30,781.468,576.0072.1 %5.02,855.79553.4280.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค52,459.3628,649.0045.4 %5.01,713.44476.5272.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น18,130.472,003.3589.0 %5.02,506.68140.8694.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม39,752.828,016.0079.8 %5.02,408.18274.6788.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี33,104.867,853.3276.3 %5.01,648.06627.0862.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา13,311.854,755.0064.3 %5.02,972.551,209.5059.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,390.478,798.8522.8 %5.01,653.6399.7594.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)102,155.057,912.0092.3 %5.04,589.37272.9594.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี43,449.6314,602.1666.4 %5.02,497.05828.8066.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต3,821.107,108.12-86.0 %0.0765.15817.64-6.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 81,968.9413,917.0083.0 %5.04,873.07758.6784.4 %5.0
รวม 578,479 166,978 71.13 % 37,932 7,294 80.77 %