สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1496558.81965290.0-31.3 %0.0353707.19109298.2369.1 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017697.6023042.500582.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 726897.69896099.0-23.3 %0.0176356.92102219.5542.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 191507.05175189.08.5 %4.046082.94129882.12935.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)247199.44132583.046.4 %5.047804.9835145.98826.5 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 1045576.8897223.014.2 %5.0201834.0927782.5186.2 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 5532601.5465595.0991.6 %5.0128967.5554642.94957.6 %5.0
กองวินัย(วน.) 100889.3752270.048.2 %5.014198.162955.034979.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 122494.7218907.0-78.7 %0.017206.022641.420984.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1345960.47300811.013.1 %5.067729.98455754.78917.7 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 1.9976726E+71.1546861E+742.2 %5.015298.0813239.67713.5 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 2327313.02881918.0-23.8 %0.011463.8467230.0-486.5 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010239.362301.38477.5 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05899.20024819.670418.3 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028934.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.044348.99215744.99364.5 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)61716.28920390.067.0 %5.06551.779802.9893-49.6 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 215580.69168000.022.1 %5.054076.0226791.15250.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 359720.22838000.0-133.0 %0.047087.69923906.11749.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 122138.3987000.028.8 %5.023187.1610530.79554.6 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017508.1217169.903359.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 89146.36790289.0-1.3 %0.020028.12113137.1134.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07281.07222.60160.8 %0.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)141483.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.028619.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 630825.13512000.018.8 %5.0107733.7221683.66479.9 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.014748.04786.973667.5 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 238315.69134136.043.7 %5.027201.845902.524478.3 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07756.33981976.807474.5 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012180.762706.240577.8 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 128070.8760264.052.9 %5.019551.86116182.8517.2 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร331098.03632599.94-91.1 %0.0110271.7719325.44782.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร271461.13459000.0-69.1 %0.051769.2816227.506388.0 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.210628.56173997.017.4 %5.082348.2279088.49989.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1140869.16168528.41-19.6 %0.024837.4810635.37457.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2149112.41100000.032.9 %5.022518.35923189.445-3.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 396501.07827658.471.3 %5.09435.41994865.982948.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 496099.21167432.029.8 %5.08664.179719801.936-128.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5100080.3732123.37167.9 %5.011692.9798494.37627.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6103758.248536.75853.2 %5.015390.3612540.06818.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว151050.69121200.019.8 %5.035627.70382201.148-130.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง167472.8179096.0-6.9 %0.034910.5244300.75-26.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2108640.3893406.014.0 %5.013360.0719985.023-49.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3114192.5970034.038.7 %5.015767.5837109.094-135.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบ153642.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28132.875ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7130450.17105444.019.2 %5.027147.89860068.68-121.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9136634.34252621.0-84.9 %0.018157.85955960.063-208.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ672233.06569159.8815.3 %5.0288575.221133600.8-292.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)213166.27193945.419.0 %4.544080.14131931.13727.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ374426.4113938.8796.3 %5.062466.59865036.508-4.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1577911.25371897.3135.6 %5.0175009.6380636.25853.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2154091.6988676.042.5 %5.044462.3435005.18421.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3365521.84286861.021.5 %5.0114472.5661896.08645.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค155684.53186060.63-19.5 %0.034248.12117804.46748.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม117378.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022322.279ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ246394.34211993.014.0 %5.0129303.9611217.7891.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 403638.72171542.3457.5 %5.076076.46199311.414-30.5 %0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี202867.884185.058.5 %5.011087.583187.910471.2 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.330522.13403751.5-22.2 %0.015031.26137652.56-815.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.309307.94293899.05.0 %2.559295.45345334.04723.5 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)79499.45347892.039.8 %5.011072.6994735.428757.2 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012820.636166.89651.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09832.02055481.706544.2 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.024673.05916529.47333.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง153725.8314626.0-104.7 %0.0376817.6612447.996.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09270.17974483.370651.6 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.019697.21119647.1040.3 %0.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011118.0613140.41571.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025071.60214528.24542.1 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.106545.54111104.0-4.3 %0.021519.301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.016453.012440.665585.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.181662.0114000.037.2 %5.021836.5618576.450260.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ตชด.ภาค 1376448.72274620.027.0 %5.014242.4224405.25-71.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 2255143.95209355.0817.9 %5.022892.64114463.57836.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 3176748.69145190.017.9 %5.0551109.1354968.89890.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4184588.785685.79753.6 %5.030366.35927114.8510.7 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.202392.285153.057.9 %5.039304.8220365.35948.2 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี232069.56124925.7946.2 %5.022512.932464.911489.1 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า90676.03191246.0-0.6 %0.01779.2999357.7399979.9 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง230740.23425677.0-84.5 %0.017668.6315840.617266.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 11026845.1176800.082.8 %5.0423967.065001.351198.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10116838.17166788.0-42.8 %0.0442581.134927.62698.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2145710.73144921.950.5 %0.5166649.2720150.13587.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3359387.78103248.071.3 %5.0182980.226496.096.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4838588.3887713.089.5 %5.0393576.04521.905398.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5123751.5247655.20761.5 %5.041104.6416360.2584.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 407294.5379808.080.4 %5.0168080.162193.5598.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 739652.55956426.199-42.3 %0.018867.834129.963478.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8533658.6347227.80191.2 %5.0379139.224202.58298.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9171539.5968178.060.3 %5.040608.7624440.005489.1 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน360037.66362760.31-0.8 %0.050354.6415676.306688.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา50948.7624308.091.5 %5.04424.40041117.50674.7 %5.0
รวม 46,717,548 30,225,722 35.30 % 5.0 6,610,609 3,132,284 52.62 % 5.0