สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี785,016.00651,484.0017.0 %5.040,973.352,666.9093.5 %5.0
รวม 785,016 651,484 17.01 % 5.0 40,973 2,667 93.49 % 5.0