สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)657,291.00486,000.0026.1 %5.032,165.523,652.8088.6 %5.0
รวม 657,291 486,000 26.06 % 5.0 32,166 3,653 88.64 % 5.0