กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 880,427.13745,516.0015.3 %5.039,031.684,719.8687.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี38,393.7828,095.5226.8 %5.013,906.684,851.8465.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)39,781.2639,857.87-0.2 %0.012,173.043,059.0074.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี41,012.3239,670.033.3 %1.514,606.765,326.5063.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา34,393.5631,919.877.2 %3.511,602.202,121.2181.7 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร43,235.8444,340.52-2.6 %0.013,369.0110,462.3521.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง36,809.7228,449.6522.7 %5.013,473.301,790.7586.7 %5.0
รวม 1,114,054 957,849 14.02 % 5.0 118,163 32,332 72.64 % 5.0