สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ893,901.75513,000.0042.6 %5.044,331.404,388.4090.1 %5.0
รวม 893,902 513,000 42.61 % 5.0 44,331 4,388 90.10 % 5.0