สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ891,891.69513,000.0042.5 %5.044,331.404,388.4090.1 %5.0
รวม 891,892 513,000 42.48 % 5.0 44,331 4,388 90.10 % 5.0