กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1,179,753.10921,059.7521.9 %5.040,022.879,696.8575.8 %5.0
รวม 1,179,753 921,060 21.93 % 5.0 40,023 9,697 75.77 % 5.0