กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี81214.93873620.8839.4 %4.512171.729725.572320.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท68872.102109113.01-58.4 %0.010020.933365.299866.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี71347.0747406.033.6 %5.07326.6396ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต75719.88349364.37934.8 %5.07591.64992404.35568.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 297,154 279,504 0.00 % 0.0 29,784 15,495 0.00 % 0.0