กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง2,783,225.302,309,854.0017.0 %5.067,096.6851,649.2723.0 %5.0
รวม 2,783,225 2,309,854 17.01 % 5.0 67,097 51,649 23.02 % 5.0