กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2,574,493.80993,428.0061.4 %5.073,812.7215,195.0679.4 %5.0
รวม 2,574,494 993,428 61.41 % 5.0 73,813 15,195 79.41 % 5.0