กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 611,070.81228,605.2562.6 %5.033,535.027,883.9976.5 %5.0
รวม 611,071 228,605 62.59 % 5.0 33,535 7,884 76.49 % 5.0