กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1,159,892.002,127,084.00-83.4 %0.039,850.899,028.4977.3 %5.0
รวม 1,159,892 2,127,084 -83.39 % 0.5 39,851 9,028 77.34 % 5.0