สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี755,507.81673,344.0010.9 %5.035,217.165,065.9285.6 %5.0
รวม 755,508 673,344 10.88 % 5.0 35,217 5,066 85.62 % 5.0