สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา552,747.38306,000.0044.6 %5.031,377.602,583.5091.8 %5.0
รวม 552,747 306,000 44.64 % 5.0 31,378 2,583 91.77 % 5.0