สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1,614,061.802,427,400.50-50.4 %0.052,932.845,732.5589.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร34,185.73101,545.00-197.0 %0.06,030.082,079.2765.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1289,206.00210,925.2027.1 %5.06,358.843,025.9852.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2156,073.5581,500.0047.8 %5.013,380.502,543.8381.0 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์634285.0132965.079.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ174,121.0979,721.0054.2 %5.01,711.711,950.31-13.9 %0.0
รวม 2,901,933 3,034,057 -4.55 % 0.5 80,414 15,332 80.93 % 5.0