กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 21,949,874.0017,434,334.0020.6 %5.0423,952.53339,019.5020.0 %5.0
รวม 21,949,874 17,434,334 20.57 % 5.0 423,953 339,020 20.03 % 5.0