กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ34,969,628.0042,893,064.00-22.7 %0.0513,528.38417,260.2518.7 %5.0
รวม 34,969,628 42,893,064 -22.66 % 0.5 513,528 417,260 18.75 % 5.0